Què són els Contractes de Formació-Aprenentatge ? 

Són aquells contractes per a l'adquisició de la formació teòrica i pràctica necessària per al desenvolupament adequat d'un ofici o lloc de treball qualificat.

 

Requisits dels treballador/a :

 • Hauran de ser majors de 16 anys i menors de 30 anys (fins que la taxa d'atur d'Espanya es situi per sota del 15%), excepte si el contracte es celebra amb persones discapacitades
 • El treballador/a no ha de tenir la titulació requerida per realitzar un contracte en pràctiques de l'ofici o lloc corresponent.
 • Que el treballador/a no hagi ocupat en la mateixa empresa, durant més d'un any, el lloc de treball pel qual se'l vol contractar.

Límits : Existeix un lími en el número de treballadors o treballadores en formació que es poden contractar en funció de la mida de l'empresa i del que estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació.

Durada : Mínima d'1 any i màxima de 2 anys, prorrogables fins a 12 mesos més, si les necessitats del procés formatiu del treballador/a ho requereix dins dels termes establerts reglamentàriament, o en funció de les necessitats organitzatives o productives de les empreses d'acord amb el que s'indiqui al conveni col·lectiu, o quan el treballador/a no disposi del títol d'Educació Secundària.

Formació Teòrica :  L'activitat laboral realitzada pel treballador/a a l'empresa haurà d'estar relacionada amb les activitats formatives. El temps destinat a la formació teòrica serà del 25% de la jornada durant el 1er. any i del 15% de la jornada pel 2on i 3er any.

Per tant, el temps efectiu de treball no podrà ser superior al 75% de la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu o, en el seu defecte, de la jornada màxima legal, durant el 1er any de contracte. Al 2on i 3er any aquest percentatge passa a ser del 85%.

IMPORTANT ! A l'acabament del contracte el treballador/a podrà sol·licitar a l'Administració Pública competent l'entrega del Certificat de Professionalitat corresponent, títol de formació professional o acreditació parcial acumulable.

Salari del Treballador/a: Serà proporcional al temps efectiu de treball, segon els Conveni Col·lectiu tot i que, en cap cas podrà ser inferior al Salari Mínim Interprofessional en proporció al temps treballat.

 

Efectes de la realització d'un contracte d'aquestes característiques per l'empresa :

 • Seguretat Social : Tots els contractes de formació que es realitzin amb treballadors/es aturats inscrits en les oficines d'atur tindran bonificades les quotes empresarials de la Seguretat Social en els següents percentatges :
  • 100% per aquelles empreses que tinguin una plantilla inferior a 250 treballadors
  • 75% per les empreses amb una plantilla igual o superior als 250 treballadors
 • Transformació del Contracte a Indefinit : Les empreses que transformin en indefinits aquests contractes, en qualsevol moment des de la seva data de celebració, o bé, a la finalització d'aquest, es beneficiaran d'una reducció de les quotes de la Seguretat Social:
  • 1.500 €/any, durant 3 anys
  • 1.800 €/any, durant 3 anys, en el cas de les dones
 • Cost de la Formació : Els cost d'aquesta formació serà de 215€/mensuals durant el 1er any del contracte i de 130€/mes per la resta de durada. Aquest cost és BONIFICABLE 100% als Seguros Socials.